Photos from the Million kids praying rosaries 2019 from the Ukraine INTERNATIONAL / INTERNATIONAL 19/01282 1 Million Children praying the Rosary, 2019 https://synod.ugcc.ua/data/milyon-ditey-molyatsya-vervytsyu-u-riznyh-kutochkah-ukraynskoy-greko-katolytskoy-tserkvy-1728/
Photos from the Million kids praying rosaries 2019 from the Ukraine INTERNATIONAL / INTERNATIONAL 19/01282 1 Million Children praying the Rosary, 2019 https://synod.ugcc.ua/data/milyon-ditey-molyatsya-vervytsyu-u-riznyh-kutochkah-ukraynskoy-greko-katolytskoy-tserkvy-1728/